Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό

“Το λίπασμα που σε πάει μπροστά”

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Λ.Υ.Δ.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Λ.Υ.Δ.Α. Α.Ε.», που εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Άρτας 9 και Μακρυγιάννη (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εξειδικεύεται στην εμπορία προϊόντων θρέψης φυτών και λειτουργεί την ιστοσελίδα www.gr.timacagro.com, διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Το λίπασμα που σε πάει μπροστά» (εφεξής «Διαγωνισμός»), με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν κληρώσεως:

 

 1. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 1/1/2021 και ώρα 00:01 έως και την Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 23:59 (εφεξής «χρόνος διεξαγωγής»). Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν δύο (2) τακτικοί νικητές και έξι (6) αναπληρωματικοί νικητές κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως, που θα διεξαχθεί ενώπιον Συμβολαιογράφου. Τα έπαθλα (εφεξής τα «δώρα») του διαγωνισμού είναι δύο (2) καινούργια Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατηγά Αυτοκίνητα μάρκας DACIA DUSTER, σε χρώμα και λοιπό εξοπλισμό επιλογής της Εταιρείας. Το ένα Δώρο θα κερδίσει Συνεργάτης της Εταιρείας και το δεύτερο Δώρο ένας Παραγωγός που συνεργάζεται με τον τυχερό Συνεργάτη της Εταιρείας, κατόπιν διενέργειας δύο κληρώσεων. Τα Δώρα θα παραδοθούν στους Νικητές το συντομότερο δυνατόν, λαμβανομένου υπόψη του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης των αυτοκινήτων από τον κατασκευαστή, κατά τον χρόνο μετά την κλήρωση.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, κάθε νομικό πρόσωπο, και κάθε παραγωγός, υπό την προϋπόθεση ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει προβεί ή θα προβεί σε πραγματική αγορά προϊόντων της Εταιρείας που παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω. Για την απόδειξη της αγοράς το επίσημο φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο λιανικής πώλησης θα πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης από 1/1/2021 έως και 30/11/2021. Προϋπόθεση νόμιμης συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι ο δικαιούχος συμμετοχής να συμπληρώσει πλήρως την ειδική φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνισμού» που υπάρχει αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας [με τα εξής δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (νομός, πόλη), κινητό τηλέφωνο, email, ποσότητα αγοράς προϊόντων, είδος καλλιέργειας, καλλιεργούμενη έκταση] και να συνυποβάλει με την «Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση» και το τιμολόγιο ή τιμολόγια αγοράς των προϊόντων της Εταιρείας. Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων που ζητούνται στο έντυπο «Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση». Η απουσία ή μερική έλλειψη στοιχείων του εντύπου συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον Διαγωνισμό.
 3. Το προσωπικό και οι άμεσοι συνεργάτες της Εταιρείας, οι σύζυγοι, οι συγγενείς αυτών μέχρι και 2ουβαθμού καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (άρθρο 128 ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (άρθρο 129 ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και, αν παρά ταύτα συμμετάσχουν, αποκλείονται κατά τον χρόνο κατακύρωσης.
 4. Κάθε Δικαιούχος συλλέγει αριθμό συμμετοχών στο Διαγωνισμό ανάλογα με τη συνολική ποσότητα των προϊόντων της Εταιρείας που αγοράζει. Ειδικότερα: (1) ο Συνεργάτης της Εταιρείας συλλέγει συμμετοχές σύμφωνα με τις παρακάτω κλίμακες: (α) μία (1) Συμμετοχή ανά 100 τόνους κοκκώδους προϊόντος N-NP-NPK (οι προϊοντικές γκάμες που συμμετέχουν είναι η Sulfammo και η Duofertil και τα προϊόντα Eurocereal, Lithactyl, Timac 42 και Kaliisprint), (β) μία (1) Συμμετοχή ανά 3 τόνους υδατοδιαλυτού λιπάσματος (συμμετέχει μόνο η προϊοντική γκάμα KSC) και (γ) μία (1) Συμμετοχή ανά 1000 λίτρα υγρών βιοδιεγερτών (οι προϊοντικές γκάμες που συμμετέχουν είναι η Fertiactyl, Fertileader και τα προϊόντα Maxifruit και Eurofit Max). Και (2) ο Παραγωγός που συνεργάζεται με τον τυχερό Συνεργάτη της Εταιρείας συλλέγει συμμετοχές σύμφωνα με τις παρακάτω κλίμακες: (α) μία (1) συμμετοχή για κάθε τόνο κοκκώδους λιπάσματος N-NP-NPK (ίδια με του συνεργάτη), (β) μία (1) συμμετοχή για κάθε 100 κιλά υδατοδιαλυτού λιπάσματος (ίδια με του συνεργάτη) και (γ) μία (1) συμμετοχή για κάθε 20 λίτρα υγρών (ίδια με του συνεργάτη). Αγορά προϊόντος κάτω των ως άνω ποσοτήτων δεν παρέχει δικαίωμα συμμετοχής.
 5. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στo Διαγωνισμό πρέπει να λάβει γνώση και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού, που αναγράφονται στην «Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση» του Διαγωνισμού, συμπληρώνοντας στο site της Εταιρείας το σημείο περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Οι όροι θα παραμείνουν αναρτημένοι έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Η συμπλήρωση του σημείου περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση και την αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού και τη συνεπακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε τυχόν αξίωση κατά της Εταιρείας.
 6. Οι κληρώσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στα Γλυκά Νερά Αττικής (οδός Άρτας 9 και Μακρυγιάννη) την 17/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30. Στις κληρώσεις θα συμμετάσχουν μόνον οι έγκυρες συμμετοχές. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν με αυτοματοποιημένους αριθμούς που θα αποδοθούν στους συμμετέχοντες, παρουσία Συμβολαιογράφου Αθηνών, με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία διασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών.
 7. Τα στοιχεία των (δύο) Νικητών και των έξι (6) αναπληρωματικών (τρεις για κάθε ένα από τους δύο Νικητές) του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν μετά το πέρας των κληρώσεων, στο site gr.timacagro.com, όπου θα παραμείνουν τρείς (3) μήνες, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.
 8. Οι τακτικοί Νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από την Εταιρεία τηλεφωνικά στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν με την «Αίτηση Συμμετοχής» ή στο email τους. Οι Νικητές του Διαγωνισμού υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την επικοινωνία της Εταιρείας μαζί τους, αν αποδέχονται το έπαθλο του Διαγωνισμού (Δώρο), αλλιώς θα χάνουν το δικαίωμα σ΄ αυτό. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κάποιος τακτικός Νικητής τηλεφωνικά έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανάδειξή του ή δεν αποδεχθεί το έπαθλο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, η Εταιρεία θα ειδοποιεί τους αναπληρωματικούς νικητές κατά τη σειρά ανακήρυξής τους, για τους οποίους θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία. Ο Νικητής, τακτικός ή αναπληρωματικός, οφείλει να παραλάβει το έπαθλο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τότε που θα είναι ετοιμοπαράδοτο, στον τόπο που θα το παραδώσει ο κατασκευαστής. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε κόστη τελών για έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, ασφάλισης κλπ των Αυτοκινήτων. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αίρεται οποιαδήποτε υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή επάθλου.
 9. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης ή παροχής άλλου δώρου ή χρηματικού ποσού σε οποιονδήποτε Νικητή, τακτικό ή αναπληρωματικό, σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για λόγους που αφορούν τον ίδιο δεν μπορέσει ο Νικητής να χρησιμοποιήσει το έπαθλο (ολικά ή μερικά) ή να το παραλάβει. Επίσης η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε Νικητή, τακτικό ή αναπληρωματικό, για οποιαδή­ποτε ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σ’ αυτόν ή τρίτον, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό ή τα δώρα του Διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον παρόντα Διαγωνισμό και τα προσφερόμενα δώρα. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα των Δώρων, για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπός του-διανομέας. Επίσης η Εταιρεία δεν ευθύνεται να προσθέσει στα Δώρα οποιοδήποτε εξοπλισμό, που ενδιαφέρει τον Νικητή. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά στη διάθεση των Δώρων, κατά τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, και μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.
 10. Η παράδοση των δώρων στον Νικητή θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνηθεί με τον κάθε Νικητή.
 11. Οποιοσδήποτε από τους Νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και αυτό της παράδοσης των Δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι ο Νικητής δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του Νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς, (γ) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή προσβάλλει την εικόνα της Εταιρείας ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κλπ. κατά την κρίση της Εταιρείας, (δ) σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου Νικητή ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να αποδεχθεί το δώρο ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του δώρου και (ε) σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης της αγοράς του προϊόντος της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν από οποιονδήποτε, με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός Νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του στο δώρο χάνεται οριστικά και θα καλείται αναπληρωματικός νικητής. Εφόσον τελικά δεν βρεθεί ούτε αναπληρωματικός νικητής, η Εταιρεία έχει την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του επάθλου κατά την κρίση της.
 12. Διευκρινίζεται, ότι τα ως άνω Δώρα παρέχονται ένεκα προκηρύξεως και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται ούτε αντικαθίστανται με άλλα.
 13. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (νομός, πόλη), κινητό τηλέφωνο, email, ποσότητες αγοράς προϊόντων της Εταιρείας, είδος καλλιέργειας, καλλιεργούμενη έκταση. Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των Νικητών, την ανακοίνωση των ονομάτων τους στο site και ενδεχομένως σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, την τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση αναφορικά με τα δώρα και την απόδοση των δώρων σε αυτούς βάσει του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.
 14. Μετά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, των συμμετεχόντων και των Νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή έχει δοθεί η σαφής και ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται. Για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και είναι πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες ή πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση ή/και η διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων: (α) Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν, (β) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια, (γ) περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, (δ) φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (ε) εναντίωση στην επεξεργασία, την οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση lyda@gr.timacagro.comμε θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό «Το λίπασμα που σε πάει μπροστά». Επιπλέον, σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης δικαιώματος τους δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr). Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία. Η Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 15. Η Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του site, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δεν δικαιούνται να στραφούν σε βάρος της Εταιρείας για την αιτία αυτή.
 16. Η Εταιρεία θα παραδώσει τα Δώρα-Έπαθλα με επικολλημένα σήματα ή λογότυπα της Εταιρείας ή/και σήματα ή φωτογραφίες των προϊόντων της. Ο Νικητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει τα ως άνω σε καλή κατάσταση για ένα (1) έτος. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα εναλλακτικά να ζητήσει την απόδοση αυτούσιου του Δώρου ή την αξία του. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας και των προϊόντων της.
 17. Για κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιχειρείται φιλικός διακανονισμός. Σε περίπτωση αποτυχίας θα επιλύεται από Επιτροπή αποτελούμενη από Πρόεδρο και δύο μέλη, που θα συγκροτείται από την Εταιρεία. Κάθε περαιτέρω διένεξη, διαφορά ή διαφωνία από ή με αφορμή τον Διαγωνισμό θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).