ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Eurocereal»

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Λ.Υ.Δ.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Λ.Υ.Δ.Α Α.Ε.», που εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Άρτας 9 και Μακρυγιάννη (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εξειδικεύεται στην εμπορία προϊόντων θρέψης φυτών και λειτουργεί την ιστοσελίδα www.gr.timacagro.com, διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Eurocereal» (εφεξής «Διαγωνισμός»), με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν κληρώσεως:

  1. Ο Διαγωνισμός  θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 12/7/2020 και ώρα 00:01 έως και την Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 23:59. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός νικητής και τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως, που θα διεξαχθεί ενώπιον Συμβολαιογράφου. Ο Νικητής θα κερδίσει τα εξής (2) έπαθλα (εφεξής τα «δώρα»): α) έπαθλο πρώτο: χρηματικό ποσό που ισούται με πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) και β) έπαθλο δεύτερο: κοκκώδες προϊόν επιφανειακής λίπανσης (αζωτούχο λίπασμα) που εμπορεύεται η Εταιρεία, λιανικής αξίας έως πέντε χιλιάδες ευρώ που θα μπορεί να παραδοθεί στον Νικητή από τον Δεκέμβριο του 2020 έως και τον Δεκέμβριο του 2021. Η συνολική αξία των επάθλων του Νικητή σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, κάθε νομικό πρόσωπο, και κάθε παραγωγός, υπό την προϋπόθεση ότι από την 1η Ιουλίου 2020 έχει προβεί ή θα προβεί σε πραγματική αγορά του προϊόντος EUROCEREAL 10-24-0 MPPA DUO που διανέμεται από την εταιρεία ΛΥΔΑ ΑΕ από χονδρέμπορο, συνεργαζόμενο με την ΛΥΔΑ ΑΕ (και όχι απ’ ευθείας από αυτήν), εντός του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Δηλαδή το επίσημο φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο λιανικής πώλησης θα πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης από 1/7/2020 έως και 21/12/2020. Προϋπόθεση νόμιμης συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι ο δικαιούχος συμμετοχής να συμπληρώσει πλήρως την ειδική φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνισμού» που υπάρχει αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της ΛΥΔΑ ΑΕ (με τα εξής δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (νομός, πόλη), κινητό τηλέφωνο, email ποσότητα αγοράς EUROCEREAL MPPA DUO, είδος καλλιέργειας, καλλιεργούμενη έκταση) και να συνυποβάλει με την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση και το τιμολόγιο αγοράς των προϊόντων της Εταιρείας. Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων που ζητούνται στο έντυπο Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση. Η απουσία ή μερική έλλειψη στοιχείων του εντύπου συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον Διαγωνισμό.Το προσωπικό και οι άμεσοι συνεργάτες της Εταιρείας, οι σύζυγοι, οι συγγενείς αυτών μέχρι και 2ου βαθμού καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (άρθρο 128 ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (άρθρο 129 ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.Ο αριθμός συμμετοχών στο Διαγωνισμό κάθε Δικαιούχου εξαρτάται από την συνολική ποσότητα του εν λόγω προϊόντος (EUROCEREAL 10-24-0 MPPA DUO) που αγοράζει ο Δικαιούχος. Αγορά ποσότητας κάτω του ενός (1) τόνου προϊόντος δεν δίδει δικαίωμα συμμετοχής. Για κάθε ένα (1) τόνο προϊόντος που αγοράζεται ο δικαιούχος συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποκτά και μία (1) συμμετοχή στο διαγωνισμό. Επί παραδείγματι η αγορά δέκα (10) τόνων συνεπάγεται τη συμμετοχή του Δικαιούχου δέκα (10) φορές κοκ.
  3. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στo Διαγωνισμό πρέπει να λάβει γνώση και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού, που αναγράφονται στην Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνισμού, συμπληρώνοντας στο site της Εταιρείας το σημείο περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του. Οι όροι του Διαγωνισμού θα παραμείνουν αναρτημένοι έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Η συμπλήρωση του σημείου περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση και την αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού και τη συνεπακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε τυχόν αξίωση κατά της Εταιρείας.
  4. Η κλήρωση θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στα Γλυκά Νερά Αττικής (οδός Άρτας 9 και Μακρυγιάννη) την 7/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν μόνον οι έγκυρες συμμετοχές. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένους αριθμούς που θα αποδοθούν στους συμμετέχοντες, παρουσία Συμβολαιογράφου Αθηνών, με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία διασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών.
   Τα στοιχεία των Νικητών (τακτικού και αναπληρωματικών) του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν μετά το πέρας της κλήρωσης, ήτοι μετά την Δευτέρα 21/12/2020 στο site www.gr.timacagro.com, όπου θα παραμείνουν τρείς (3) μήνες, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.
  5. Ο τακτικός Νικητής του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί από την Εταιρεία τηλεφωνικά στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που δήλωσε με την Αίτηση Συμμετοχής ή στο email του. Ο Νικητής του Διαγωνισμού υποχρεούται να δηλώσει κατά την επικοινωνία της Εταιρείας μαζί του, αν αποδέχεται το έπαθλο του Διαγωνισμού, αλλιώς θα χάνει το δικαίωμα πάνω σ΄ αυτό. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο τακτικός Νικητής τηλεφωνικά έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή δεν αποδεχθεί το έπαθλο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, η Εταιρεία θα ειδοποιεί τους αναπληρωματικούς νικητές κατά τη σειρά ανακήρυξής τους, για τους οποίους θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία. Ο αναπληρωματικός νικητής οφείλει να παραλάβει το έπαθλο εντός ευλόγου χρόνου. Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 αίρεται οποιαδήποτε υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή επάθλου.
  6. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης ή παροχής άλλου δώρου ή χρηματικού ποσού σε οποιονδήποτε Νικητή, σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για λόγους που αφορούν τον ίδιο δεν μπορέσει ο Νικητής να χρησιμοποιήσει το έπαθλο (ολικά ή μερικά) ή να το παραλάβει.Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε Νικητή, τακτικό ή αναπληρωματικό, για οποιαδήποτε  ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σ’ αυτόν, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό ή τα δώρα του Διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον παρόντα Διαγωνισμό και τα προσφερόμενα δώρα.Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά στη διάθεση των Δώρων, κατά τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, και μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.
  7. Η παράδοση των δώρων στον Νικητή θα γίνει με έξοδα της Εταιρείας και με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί με τον Νικητή.
  8. Οποιοσδήποτε από τους Νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και αυτό της παράδοσης των Δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους :
   (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι ο Νικητής δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του Νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς, (γ) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή προσβάλλει την εικόνα της Εταιρείας ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κλπ. κατά την κρίση της Εταιρείας, (δ) σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου Νικητή ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να αποδεχθεί το δώρο ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του δώρου και (ε) σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης της αγοράς του προϊόντος. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν από οποιονδήποτε, με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός Νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του στο δώρο χάνεται οριστικά και θα καλείται αναπληρωματικός νικητής.Εφόσον τελικά δεν βρεθεί ούτε αναπληρωματικός νικητής, η Εταιρεία έχει την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του επάθλου κατά την κρίση της.
  9. Διευκρινίζεται, ότι τα ως άνω Δώρα παρέχονται ένεκα προκηρύξεως και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται ούτε αντικαθίστανται με άλλα.
  10. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (νομός, πόλη), κινητό τηλέφωνο, email ποσότητα αγοράς EUROCEREAL MPPA DUO, είδος καλλιέργειας, καλλιεργούμενη έκταση. Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των Νικητών, την ανακοίνωση των ονομάτων τους στο site, και ενδεχομένως σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, την τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση αναφορικά με το δώρο και την απόδοση των δώρων σε αυτούς βάσει του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.
   Μετά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, των συμμετεχόντων και των Νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή έχει δοθεί η σαφής και ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.
  11. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.
   Για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και είναι πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες ή πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.
   Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση ή/και η διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  12. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:
   • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν,
   • Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια,
   • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους,
   • Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
   • Εναντίωση στην επεξεργασία, την οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση lyda@gr.timacagro.com με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Eurocereal»».
   • Επιπλέον, σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης δικαιώματος τους δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
    Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία. Η Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.Η Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του site, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
  13. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δεν δικαιούνται να στραφούν σε βάρος της Εταιρείας για την αιτία αυτή.
  14. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας.
  15. Για κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιχειρείται φιλικός διακανονισμός. Σε περίπτωση αποτυχίας θα επιλύεται από Επιτροπή αποτελούμενη από Πρόεδρο και δύο μέλη, που θα συγκροτείται από τη Εταιρεία. Κάθε περαιτέρω διένεξη, διαφορά ή διαφωνία από ή με αφορμή τον Διαγωνισμό θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.