Η τεχνολογία MPPA εμπεριέχεται στα αζωτούχα λιπάσματά μας με σκοπό την προστασία του αμμωνιακού αζώτου και την κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.

To σύμπλοκο MPPA αποτελεί ένα μείγμα χημικών ενώσεων που προέρχονται από φυσικές ουσίες. Η τεχνολογία αυτή επικεντρώνεται στην προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας και παράλληλα στην κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους για καλύτερη και πιο εύκολη απορρόφηση από το φυτό.