Εδώ χτυπάει η καρδιά της έρευνας και ανάπτυξής μας

Εργαστήριο φυσικοχημικής ανάλυσης

Το εργαστήριο αυτό, αξιολογεί και εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων του Ομίλου Roullier. Συμμετέχει στον κύκλο παραγωγής, από την ανάλυση των πρώτων υλών ως το τελικό προϊόν, στα φυσικά χαρακτηριστικά (κοκκομετρία, ευθρυπτότητα, κ.α.), καθώς και στα χημικά χαρακτηριστικά (τιτλοποίηση ορυκτών, ιχνοστοιχεία, κ.α.).
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι ερευνητικές μας ομάδες είναι εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Μικροβιολογικά εργαστήρια

Τα διαπιστευτήριά μας:

Επιστήμονες με ειδίκευση στην μικροβιολογία ελέγχουν καθημερινά την αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα όλων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα και τους ιατρικούς και βιομηχανικούς τομείς. Εδώ εγγυάται η άριστη υγειονομική κατάσταση των προϊόντων με γνώμονα την πλήρη αποστείρωση, τον εντοπισμό καθώς και την εξάλειψη όλων των παθογόνων μίκρο-οργανισμών. Το μικροβιολογικό εργαστήριο εργάζεται συστηματικά με τις μονάδες Θρέψης Φυτών και Διατροφής Ζώων. Η διαπίστευση COFRAC και η αναγνώρισή του εν λόγω εργαστηρίου από το Υπουργείο Έρευνας της Γαλλίας, μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας που αναζητά ένα πιστοποιημένο εργαστήριο.

Πιστοποιημένο με COFRAC N0 1-1308
Μέλος AFNOR
Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Έρευνας της Γαλλίας

30.000
Δείγματα / έτος
200.000
Αναλύσεις / έτος
COFRAC
N0 1-1308