1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής τα “Δεδομένα”) που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα gr.timacagro.com (εφεξής “ιστοσελίδα”) και γενικότερα, στο πλαίσιο της σχέσης που μπορεί να έχετε με την εταιρεία μας, υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Timac Agro | ΛΥΔΑ η οποία εδρεύει επί της οδού Άρτας 9 & Μακρυγιάννη Γλυκά Νερά, Αττική 15354.

Τα δεδομένα που συλλέγονται προορίζονται για χρήση από την Timac Agro | ΛΥΔΑ.  Θα μεταδοθεί ή θα διατεθεί στις υπηρεσίες μας και στους ακόλουθους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών μας (“υπεργολάβοι” όπως ορίζονται στους κανονισμούς), για τους αυστηρούς σκοπούς της εργασίας τους:

  • Διαδικτυακή υπηρεσία R2, 19 rue de Sevres – 75006 ΠΑΡΙΣΙ για στατιστική ανάλυση.
  • TIMAC AGRO International, 27. av. Franklin Roosevelt 70158 F – 35408 Saint-Malo για στατιστική ανάλυση
  • Άτομα που συμμετέχουν στις διαδικασίες πρόσληψης του Ομίλου Roullier (προσλήψεις, ανθρώπινο δυναμικό και διαχείριση).

Η πρόσβαση διέπεται αυστηρά από τις υφιστάμενες πολιτικές ασφαλείας, έτσι ώστε η ανθρώπινη παρέμβαση στα δεδομένα να παραμένει ιδιαίτερα εξαιρετική. Επιπλέον, η πρόσβαση αυτή διέπεται από τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Η Timac Agro | ΛΥΔΑ μπορεί να αποκαλύψει τα Δεδομένα σας σε τρίτους εάν η γνωστοποίηση αυτή επιτρέπεται και απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, ή εάν η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της προστασίας και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων της.

Διαφορετικά, τα Δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν ή θα τεθούν στη διάθεση οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Η Timac Agro | ΛΥΔΑ  πράγματι δεν μεταβιβάζει τα Δεδομένα σας σε τρίτη χώρα στον ΕΟΧ. Σε περίπτωση μεταβίβασης εκτός του ΕΟΧ, οι μεταφορές αυτές θα υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως οι τυποποιημένες ρήτρες που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  1. Νομικές βάσεις και σκοποί συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όταν ορισμένα από τα Δεδομένα σας είναι απαραίτητα για να εκτελέσουμε μια σύμβαση στην οποία εσείς ή η εταιρεία σας είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή για να εκπληρώσουμε μια κανονιστική υποχρέωση, σας ενημερώνουμε κατά τη στιγμή της συλλογής.

Τα Δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την αιτία που σας οδήγησε να συναλλαχτείτε με την εταιρεία μας:

  • Με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να αμφισβητήσετε την αρχική νομιμότητα της χρήσης των Δεδομένων σας, προκειμένου να δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, αξιολογούμε την επάρκειά σας από την εμπειρία σας και τα προσόντα σας για θέσεις που είναι διαθέσιμες στον Όμιλο ROULLIER και για θέσεις για τις οποίες έχετε υποβάλει αίτηση. Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν επίσης, εάν είναι απαραίτητο, να σας ενημερώσουμε για τις νέες διαθέσιμες προσφορές.
  • Για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασής σας ή μιας σύμβασης που συνάπτεται με την εταιρεία που εκπροσωπείτε (παροχή υπηρεσιών, τιμολόγηση, παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, παράδοση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση και καταγγελίες, διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης, διαχείριση του αρχείου του πελάτη, διαχείριση μη καταβληθέντων τιμολογίων και διαφορών).
  • Να επεξεργαζόμαστε και να ανταποκρινόμαστε, εάν είναι απαραίτητο, σε αιτήματα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύναψη σύμβασης (αίτηση παροχής πληροφοριών)·
  1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων αυτών

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων που σας αφορούν και, κατά περιπτώσεις και εντός των ορίων που προβλέπονται από τους κανονισμούς, να αντιταχθείτε, να διαγράψετε ή περιορίσετε τη χρήση ορισμένων Δεδομένων σας ή να ζητήσετε τη μεταφορά τους με σκοπό τη διαβίβασή τους σε τρίτους.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιαδήποτε πληροφορία, απλά γράψτε μας στη διεύθυνση privacy@gr.timacagro.com και επισυνάψτε, εάν είναι απαραίτητο, οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά σας και το αίτημά σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας για το σκοπό αυτό ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

TIMAC AGRO International, 27. Franklin Roosevelt Ave., B.P. 70158, F – 35400, Saint – Malo, Γαλλία

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ήτοι στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

  1. Αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα Δεδομένα σας θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών, ιδίως για τις ακόλουθες διάρκειες:

-Εκτέλεση και παρακολούθηση των συμβάσεων: 1 έτος μετά τη λήξη της εμπορικής σχέσης

-Γνώση πελατών, αναζήτηση: 3 έτη από την τελευταία επαφή, ή μέχρι το αίτημα για τη διαγραφή

-Προσλήψεις : 2 χρόνια μετά την τελευταία επαφή με τον υποψήφιο

-Πραγματοποίηση μιας διαδικασίας πρόσκλησης: 3 χρόνια είτε από τη συλλογή δεδομένων είτε από την πρώτη επαφή από την προοπτική.

-Διαχείριση τεχνικών εργασιών αναζήτησης (τυποποίηση, εμπλουτισμός, απλοποιήσεις): 3 έτη από τη συλλογή δεδομένων ή την πρώτη επαφή από την προοπτική

-Επιλογή ατόμων για την εκτέλεση δράσεων αφοσίωσης, αναζήτησης, έρευνας, ερευνών, δοκιμών και προώθησης προϊόντων: 3 χρόνια από τη συλλογή δεδομένων ή την πρώτη επαφή από την προοπτική

-Πρόγραμμα αφοσίωσης (έρευνες ικανοποίησης, παράπονα και διαχείριση εξυπηρέτησης μετά την πώληση): Η διάρκεια της εμπορικής σχέσης

-Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (διεξαγωγή μελετών, ερευνών και δοκιμών προϊόντων): Η διάρκεια της εμπορικής σχέσης

-Διεξαγωγή ερευνών πελατών: Η διάρκεια της εμπορικής σχέσης

-Διοργάνωση διαγωνισμών, λαχειοφόρων αγορών ή οποιασδήποτε προωθητικής πράξης: 3 χρόνια είτε από το τέλος της εμπορικής σχέσης είτε από την τελευταία επαφή

-Ενημέρωση των αρχείων αναζήτησης από τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του καταλόγου που αντιτίθεται τηλεφωνική πρόσκληση: 3 χρόνια είτε από τη συλλογή των δεδομένων ή την πρώτη επαφή από την προοπτική

-Διαχείριση των απόψεων των ανθρώπων σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο: 3 χρόνια από τη συλλογή των δεδομένων ή την πρώτη επαφή από την προοπτική

-Διαχείριση αιτήσεων πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης: 3 χρόνια είτε από τη συλλογή δεδομένων είτε από την πρώτη επαφή από την προοπτική

-Διατήρηση καταλόγου αντίθεσης στην αναζήτηση: 3 χρόνια από την ημερομηνία καταχώρισης

-Δημιουργία και διαχείριση του πελάτη και του φακέλου προοπτικής: 3 χρόνια από τη συλλογή δεδομένων ή την τελευταία επαφή που έγινε από την προοπτική

-Διαχείριση ανεξόφλητων οφειλών, εξωδικαστικά και δικαστικά: προ της ασκήσεως της προσφυγής/αγωγής: μέχρι τον φιλικό διακανονισμό ή, σε περίπτωση αποτυχίας αυτού, μέχρι την παραγραφή της αγωγής. Ένδικα μέσα: μέχρις ότου δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

-Ανάπτυξη εμπορικών στατιστικών: 3 χρόνια είτε από τη συλλογή δεδομένων είτε από την πρώτη επαφή από την προοπτική.

Πριν από τη λήξη αυτών των προθεσμιών, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας για να μάθουμε αν συμφωνείτε με μακρύτερη αποθήκευση των Δεδομένων σας, οπότε οι προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω θα αρχίσουν να τρέχουν εκ νέου.

Κατά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα Δεδομένα θα διαγραφούν από τις ενεργές βάσεις δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, θα αρχειοθετηθούν για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις νόμιμες περιόδους παραγραφής ή τις ισχύουσες υποχρεώσεις αρχειοθέτησης. Μόλις λήξουν αυτές οι προθεσμίες, τα Δεδομένα θα καταστραφούν.

  1. Υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της παροχής δεδομένων κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας

Τα δεδομένα που απαιτούνται για την Timac Agro | ΛΥΔΑ ΑΕ για  την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω, επισημαίνονται με αστερίσκο στη φόρμα επικοινωνίας. Εάν δεν συμπληρώσετε αυτά τα υποχρεωτικά πεδία, δεν θα είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τα αιτήματά σας ή/και να σας παρέχουμε τις επιθυμητές υπηρεσίες. Πράγματι, η παροχή αυτών των Δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτρονική αξιολόγηση της αίτησής σας, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση. Τα δεδομένα που δεν επισημαίνονται με αστερίσκο είναι προαιρετικά και μας επιτρέπουν να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε τόσο τις επικοινωνίες όσο και τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα Δεδομένα που υποβάλλονται ως μέρος της αίτησής σας (άμεσα συμπληρωμένες πληροφορίες ή συνημμένα) δεν περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, εκτός εάν προβλέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς. Οι ευαίσθητες πληροφορίες θεωρούνται πληροφορίες που αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα ότι είστε ή δεν είστε μέλος εθνοτικής ομάδας ή υποτιθέμενης φυλής, ήθη, σεξουαλικές προτιμήσεις, πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις, συνδικαλιστικές ή αμοιβαίες δραστηριότητες, τις πιθανές ποινικές καταδίκες ή αδικήματα σας, καθώς και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

 

Ημερομηνία ενημέρωσης: 24/09/2019