Στοχευμένη Θρέψη & Βιοδιέγερση για αύξηση των αποδόσεων στο βαμβάκι

Η Ελλάδα έχοντας χιλιάδες χρόνια ιστορίας στην καλλιέργεια του βαμβακιού, αποτελεί την  κύρια χώρα βαμβακοκαλλιέργειας της Ευρώπης, καθώς διαθέτει το 80% των ευρωπαϊκών εκτάσεων με περισσότερα από 2.5 εκατομμύρια στρέμματα, κατέχοντας έτσι το 0.8% της παγκόσμιας παραγωγής βάμβακος. Βασικός στόχος του παραγωγού είναι η αύξηση της στρεμματικής του παραγωγής καθώς και η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του βαμβακιού.

Η Timac Agro | ΛΥΔΑ εδώ και 25 χρόνια είναι σύμμαχος του Έλληνα παραγωγού με προτάσεις εξειδικευμένης θρέψης που συμβάλουν τόσο στην αύξηση της απόδοσης όσο και της ποιότητας. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το μικροκοκκώδες λίπασμα Physiostart με τεχνολογία Physio Pro.

Τί είναι τα μικροκκοκώδη λιπάσματα (starters);

Είναι λιπάσματα με πολύ μικρή κοκκομετρία (0.5-1.5mm) σε σύγκριση με τα βασικά και επιφανειακά λιπάσματα (2.5-5mm), και ο βασικός τους στόχος είναι η παροχή θρεπτικών στοιχείων σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπόρο κατά το στάδιο της σποράς/φύτευσης για τη γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Μερικά από τα κύρια οφέλη και πλεονεκτήματα των μικροκκοκωδών λιπασμάτων είναι τα ακόλουθα:

  • Στοχευμένη εφαρμογή θρεπτικών στοιχείων δίπλα στο σπόρο για άμεση απορρόφηση αυτών από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ρίζας.
  • Ταχεία βλάστηση και διέγερση της αρχικής ανάπτυξης του φυτού.
  • Μικρότερες δόσεις εφαρμογής ανά στρέμμα με ταυτόχρονη αυξημένη αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου λιπάσματος.
  • Μείωση των απωλειών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

Physiostart με τεχνολογία Physio Pro

Το Physiostart είναι το μικροκοκκώδες λίπασμα της Timac Agro ΛΥΔΑ με σύνθεση 8-28-0+23%SO3+2%Zn και την τεχνολογία Physio Pro που μπορεί να προσφέρει βέλτιστη εγκατάσταση της καλλιέργειας του βαμβακιού και αύξηση της αποτελεσματικότητας της θρέψης. Η εξαιρετικά μικρή διάμετρος των κόκκων συντελεί στην εφαρμογή του προϊόντος σε πολύ μικρή απόσταση από το σπόρο χαρίζοντας μια υπερ-γραμμική εφαρμογή λίπανσης με τα βασικά θρεπτικά στοιχεία να είναι άμεσα διαθέσιμα στις πρώτες ρίζες του βαμβακιού.

Η τεχνολογία Physio Pro προέρχεται από εκχυλίσματα φυτών και φυκιών και προωθεί την διέγερση και την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Επιπλέον, οι αμινοπουρίνες που περιέχει διεγείρουν την ριζική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στο ταχύτερο και ομοιόμορφο φύτρωμα. Λόγω της έντονης ριζικής ανάπτυξης έχουμε βέλτιστη αξιοποίηση του λιπάσματος και αύξηση της ικανότητας πρόσληψης νερού λόγω μεγαλύτερης ικανότητας εξερεύνησης και απορρόφησης. Τέλος, εξαιτίας της τεχνολογίας διεγείρονται οι φυσιολογικοί μηχανισμοί του φυτού με αποτέλεσμα μια ομοιόμορφη ανάπτυξη της καλλιέργειας καθώς προωθείται μαζί με τη ριζική και η βλαστική ανάπτυξη. Χάρη στα παραπάνω, το Physiostart με τεχνολογία Physio Pro συμβάλλει στην πρώιμη ανάπτυξη της καλλιέργειας και συνεπώς στην ταχύτερη ωρίμανση αυτής.

Αποτελέσματα από το χωράφι

Για να αποδείξουμε την θεωρία στην πράξη, σε χωράφι βαμβακιού με ίδιο πρόγραμμα λίπανσης βασικής, επιφανειακής και διαφυλλικών ψεκασμών, εφαρμόσαμε στο μισό το Physiostart στο στάδιο της σποράς με μόλις 2kg/στρ. Στη συγκομιδή της καλλιέργειας, η παραγωγή του μάρτυρα ανήλθε στα 363kg/στρ ενώ στην περίπτωση του Physiostart η παραγωγή ήταν κατά 10% υψηλότερη, φτάνοντας τα 400kg/στρ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο ομοιόμορφο και ταχύτερο φύτρωμα των φυταρίων, στο δυνατότερο ξεκίνημα και στην μεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, στην καλύτερη βλαστική ανάπτυξη και έκπτυξη περισσότερων πλάγιων βλαστών, καθώς και στην συνολική πρωίμηση της καλλιέργειας.

Όπως είναι ορατό και στις φωτογραφίες  η ενίσχυση της ανάπτυξης από τα πρώτα κιόλας στάδια της καλλιέργειας μέσω της διέγερσης της ριζικής κυρίως ανάπτυξης είναι καθοριστικής σημασίας για το βαμβάκι. Επιπρόσθετα, η παροχή κύριων θρεπτικών στοιχείων μέσω του Physiostart όπως το Άζωτο, ο Φώσφορος, το Θείο και ο Ψευδάργυρος, χαρίζουν στο φυτό την ενέργεια που χρειάζεται από το στάδιο του φυτρώματος του σπόρου και συμβάλλουν στην παραγωγή ριζικών τριχιδίων, στην πρωτεϊνοσύνθεση και στην προαγωγή του σχηματισμού αυξητικών ορμονών.

Λύσεις εξειδικευμένης αλλά και στοχευμένης θρέψης όπως το Physiostart με τεχνολογία Physio Pro είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά παραγωγή, αυξάνοντας ταυτόχρονα το τελικό κέρδος του παραγωγού.